Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM BERANGKAT MENUNAIKAN SEMBAHYANG SUNAT HARI RAYA AIDILADHA BAGI TAHUN 1442H/2021M


Kiarong, Hari Rabu, 10hb Zulhijjah 1442H bersamaan 21hb Julai 2021M–Bumi Darussalam bergema sekali lagi dengan ribuan umat Islam di Negara ini merafa’kan tanda syukur kehadrat Illahi dengan melaungkan pujian takbir, tasbih dan tahmid di masjid-masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara kerana dengan izin dan kurniaNya kita dapat menyambut Hari Raya Aidiladha Tahun 1442 Hijrah ini dan seterusnya dapat menunaikan Sembahyang Sunat Hari Raya Aidiladha secara berjemaah yang diadakan serentak di masjid-masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara dengan tumpuan utama di Jame’ ‘Asr Hassanil Bolkiah.

Dalam sama-sama mensyukuri nikmat yang kita raikan ini, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan berangkat menyertai bersama para jemaah di Jame' Asr Hassanil Bolkiah, Kampong Kiarong bagi menunaikan Sembahyang Sunat Hari Raya Aidiladha 1442 Hijrah.

Berangkat sama ialah paduka-paduka anakanda dan adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Malik; Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda 'Abdul Mateen dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jefri Bolkiah.

Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indera Setia Diraja Sahibul Karib Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar, Yang Di-Pertua Adat Istiadat Negara; Jabatan Adat Istiadat Negara, Jabatan Perdana Menteri; Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari-hari Kebesaran Islam Tahun 1442H; Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Seri Kerna Dato Seri Setia (Dr) Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri; Yang Berhormat Dato Seri Setia (Dr.) Awang Haji Md. Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan; Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Mohd Daud, Menteri Di Jabatan Perdana Menteri; Yang Berhormat Mejar Jeneral (Bersara) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok DatoSeri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan dan Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. 

Sembahyang Sunat Hari Raya Aidiladha Berjemaah diimamkan oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar.

Diikuti dengan Khutbah Sunat Hari Raya Aidiladha yang dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Dato Paduka Haji Mustafa bin Haji Murad, Pegawai Masjid Jame’ ‘Asr Hassanil Bolkiah, Kampong Kiarong.

Gambar-gambar sekitar majlisBawah: Khutbah Sunat Hari Raya Aidiladha yang dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Dato Paduka Haji Mustafa bin Haji Murad, Pegawai Masjid Jame’ ‘Asr Hassanil Bolkiah


 

Attachments