Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Titah

Manage PermissionsManage Permissions

Titah KDYMM Sempena Majlis Konvokesyen ke-9 KUPU SB bagi tahun 1441H / 2019M

TITAH
KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA
SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH IBNI
AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR 'ALI SAIFUDDIEN SA'ADUL KHAIRI WADDIEN,
SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
 
SEMPENA
MAJLIS KONVOKESYEN KESEMBILAN
KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM 
BAGI TAHUN 1441H/2019M

PADA HARI SELASA
16 SAFAR 1441 / 15 OKTOBER 2019

BERTEMPAT
DI PUSAT PERSIDANGAN ANTARABANGSA, BERAKAS
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM


Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillaahir Rahmaanir Raheem
Alhamdulillah Rabbil ‘Alameen, Wabihiee Nasta’eenu ‘Alaa Umuuriddunya Wadden, Wassalaatu’ Wassalaamu ‘Ala Asyarafil Mursaleen, Sayyidina Muhammaddin, Wa’alaa Aalihee Wasahbihee Ajma’een, Waba’du.

Beta bersyukur ke hadhrat Allah Subhanahu Wata’ala, kerana dengan taufiq dan hidayah-Nya jua, dapatlah kita berkumpul dalam Majlis Konvokesyen Kesembilan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan pada pagi yang mubarak ini. 

Dengan sukacita, Beta mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada para graduan yang berjaya menamatkan pengajian masing-masing. Beta juga mengucapkan tahniah yang sama kepada para ibu bapa atas doa dan dorongan padu mereka terhadap cita-cita anak-anak. Begitu juga kepada para ahli akademik KUPU SB yang terus menerus memberikan bimbingan kepada para graduan. 

Kejayaan ini wajar disyukuri selaku anugerah daripada Allah Subhanahu Wata’ala atas usaha gigih para graduan sendiri. Kejayaan juga sekali gus adalah amanah untuk dimanfaatkan sebaiknya. 

Kita perlu ingat, bahawa perguruan adalah kerjaya paling utama, kerana dari usaha gurulah lahirnya modal insan professional dalam pelbagai bidang. Guru adalah penyampai pendidikan, sementara pendidikan pula adalah asset terpenting dalam pembangunan negara. Oleh itu, tugas guru ialah mewariskan ilmu kepada anak bangsa. 

Anak bangsa perlu menerima pewarisan ini untuk dipakai dan dikembangkan. Dipakai bererti dipelajari dan diamalkan, sementara dikembangkan pula ialah mengajar dan menyebarluaskannya. 

Ini mesti berlaku secara berterusan, tidak boleh putus. Jika putus, bermakna putus pula pelaburan. 

Pendidikan tidak syak lagi adalah pelaburan sepanjang hayat. Ia tidak mengenal limit atau batasan. Ia tidak takluk di bawah angka. Angka tidak boleh digunakan untuk menyekat pelaburan ilmu. Kerana itu adalah salah jika pendidikan disekat kerana takut tiada pekerjaan atau takut pengangguran bertambah. 

Adalah pasti, pendidikan itu satu pelaburan, sementara kerjaya atau pekerjaan pula, satu pelaburan lain. Keduanya sama-sama penting, tetapi yang lebih penting malah utama, ialah pelaburan pendidikan. Kalau alam pekerjaan boleh saja diteroka kemudian, tetapi pendidikan tidak dapat ditangguh-tangguhkan. 

Demikian itulah pentingnya pendidikan. Sebab itu Allah sendiri, melalui pena dan tulisan, telah mengajar kita manusia apa-apa yang tidak diketahui (lihat Surah Al-`Alaq,ayat-ayat 4 dan 5). 

Beta gembira mengetahui, KUPU SB terus menerus berusaha memantapkan     program-program akademiknya dan menggembleng pembentukan syakhsiah para pelajarnya melalui aktiviti-aktiviti kokurikulum. 

Sehubungan ini, Beta ingin menyarankan supaya semua institusi pengajian tinggi bekerjasama menggiatkan aktiviti akademik yang berkebajikan untuk negara. 

Kepada KUPU SB, Beta pernah bertitah mengenai ‘Tulisan Jawi’. Pada hemat Beta, Tulisan Jawi tidak wajar dibebankan kepada KUPU SB sahaja, sedangkan ia menyangkut tanggungjawab semua. Kerana bukankah Tulisan Jawi itu, sama dengan Bahasa, merupakan jiwa dan identiti bangsa?

Selaku milik bersama, maka semua pihak, terutama pusat-pusat pengajian tinggi, wajarlah bergerak bersama-sama, bantu membantu untuk mendaulatkan warisan ini. Dan Beta, berdasarkan rasional ini, telah memperkenankan penubuhan Pusat Pengkajian Jawi. 

Beta juga telah bertitah mengenai perlunya ‘Sejarah Islam’ diajar disekolah-sekolah, termasuk pusat pengajian tinggi bagi dijadikan sebagai mata pelajaran sampingan sahaja kepada mata pelajaran sejarah yang sudah sedia diajarkan di Sekolah-sekolah dan Pusat Pengajian Tinggi di negara ini. 

Beta gembira mengetahui KUPU SB telah mengadakan Seminar mengenainya. 

Disinilah indahnya ‘Sejarah Islam’ itu yang bersangkutpaut dengan Konsep MIB dan Negara Zikir. 

Maka demi kewajipan terhadap ugama dan negara, Beta ingin mengingatkan, supaya kita ini mesti berfikir dan bertindak secara orang Brunei tulen, bukan berfikir dan bertindak secara di luar Brunei. 

Akhirnya, Beta tidak lupa mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua warga KUPU SB, khususnya kepada pengerusi dan Ahli-ahli Majlis Kolej Universiti, Senat, Ra’es, pegawai-pegawai utama, ahli-ahli akademik serta kakitangan Kolej Universiti atas khidmat dan sumbangan yang mereka berikan.

Sekian, Wabillahit Taufeq Walhidayah, Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Attachments