Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khutbah

BAHAYA GOLONGAN ANTI HADIS

Wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah,

MARILAH kita sama-sama meningkatkan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wata'ala dengan mengerjakan segala perintahNya dan meninggalkan segala laranganNya. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang sentiasa mendapat taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wata'ala dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini dan memperolehi kebahagiaan di akhirat nanti sebagai penghuni syurga anugerah Allah Subhanahu Wataala Yang Maha Mengasihani.


Muslimin yang dirahmati Allah,

Alhamdulilah, tidak diragukan lagi Negara Brunei Darussalam adalah sebuah "Negara Zikir" yang telah lama mengamalkan agama Islam yang berpandukan kepada Al-Qur'an dan As-Sunah mengikut kefahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah. Akidah, syariat dan akhlak ummah sentiasa dipelihara agar selari dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam gagasan tersebut.

Walaubagaimanapun, titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam baru-baru ini dalam majlis bersama pelajar-pelajar dan rakyat Negara Brunei Darussalam di New Zealand menyedarkan kita agar berhati-hati terhadap pakar perosak, pakar yang tidak membantu negara sebaliknya hanya membebankan negara. Pakar-pakar yang dimaksudkan baginda termasuklah pakar penyebar dan pembawa ajaran-ajaran salah, pakar penulis yang menulis hal-hal yang bertentangan dengan syariat seperti bunyinya bagus membela Al-Qur'an tetapi menolak hadis, bercakap mengagungkan undang-undang tetapi yang tersirat atau tersurat adalah merendah-rendahkan undang-undang Allah Subhanahu Wataala seperti mencaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                         sebagai kolot dan seumpamanya.

Pada hari ini, sudah wujud pihak yang menolak berpegang kepada hadis, kerana dengan kejahilan mereka, maka mereka mendakwa wujudnya hadis yang bertentangan dengan Al-Quran sedangkan hal itu sangat mustahil berlaku jika hadis itu sahih.

Mereka mencontohkan hukum rejam yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah Radiallahu Anhu berkata bahawa:

"Seseorang lelaki telah datang menemui Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam semasa baginda berada didalam masjid lalu beliau memanggil Rasulullah seraya berkata: "Wahai Rasulullah sesungguhnya aku telah melakukan perbuatan zina", maka Rasulullah berpaling daripadanya sehingga diulang pengakuannya sebanyak empat kali. Maka apabila lelaki berkenaan telah membuat pengakuan keatas dirinya sebanyak empat kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun memanggilnya lalu bersabda: "Adakah engkau gila?" Jawab lelaki itu: "Ya!" Maka Nabi bersabda: "Bawalah dia dan jalankan hukuman rejam".

Bagi golongan anti hadis ini, hadis seperti ini harus ditolak kerana ia kononnya bertentangan dengan Al-Quran yang hanya menjatuhkan hukuman sebat seratus kali kepada orang yang berzina, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam surah An-Nur ayat 2, tafsirnya:

"Perempuan dan laki-laki (yang belum berkahwin) berzina maka setelah tiap seorang daripada keduanya seratus kali sebatan..."

Hujah-hujah seumpama ini sehingga hadis sahih di atas adalah merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran songsang yang didirikan atas hawa nafsu, tanpa asas-asas ilmu agama yang kukuh dan cuba mempertikai golongan undang-undang Islam yang sudah pun menjadi teras kefahaman sejak berzaman lagi iaitu bermula dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat baginda lagi.

Walhal, ulama telah ijma' bahawa yang dimaksudkan dengan penzina perempuan dan penzina lelaki yang dikenakan hukuman sebat seratus kali itu ialah khususnya untuk penzina yang belum berkahwin. Manakala hukuman penzina yang sudah berkahwin (muhsan) adalah rejam sampai mati sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih sebagai satu pembalasan keatas penzina dan ia diterima oleh kesemua orang Islam kecuali golongan khawarij.

Jika kita kembali kepada sejarah perkembangan masyarakat Islam, golongan khawarij adalah merupakan puak pertama dalam Islam yang mempertikai hukum-hukum Islam seperti rejam, potong tangan yang dianggap oleh mereka tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mereka menafikan hadis Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam yang berkaitan dengannya. Walau bagaimanapun, pemikiran mereka tentang kefahaman agama Islam tidak dapat diterima oleh umat Islam ketika itu, sehingga mereka diperangi oleh sahabat Rasulullah. Dan akhirnya golongan ini masuk dalam lipatan sejarah dan tidak pernah bangkit lagi, kecuali saki-bakinya yang menampilkan diri secara sederhana tanpa mewarisi kekerasan dan sifat melampau kaum khawarij.

Setelah umat Islam dikuasai oleh penjajah barat, muncul pula sekumpulan pengkaji peradaban dan tamadun timur yang disebut orientalisme. Mereka ini cuba mengungkap semula pemikiran hukum golongan khawarij yang anti hadis dan anti hukum Islam terutama yang dianggap oleh mereka sebagai hukuman yang tidak manusiawi dan undang-undang zaman purba atau batu. Mereka ini bukan Islam dan bekerjasama dengan penjajah barat berusaha untuk menggantikan hukum Islam yang berlaku didalam masyarakat Islam dengan undang-undang buatan mereka sendiri.

Yang sangat disesali sekarang ini, munculnya gerakan liberalisme dan pluralisme dalam masyarakat Islam yang mewarisi pemikiran orientalisme, sehingga segala usaha murni umat Islam untuk merialisasikan semula hukum Islam dalam kehidupan bernegara dewasa ini menghadapi rintangan kerana mereka secara tidak beretika mengeluarkan pandangan meragui atau menolak undang-undang Islam yang sudah sedia diamalkan di zaman awal Islam lagi. Mereka seolah-olah tidak mempercayai disiplin ilmu Islam yang sudah menetap sejak berzaman dikembang majukan oleh ulama Islam mengikut kepakaran masing-masing.


Muslimin yang dirahmati Allah,

Ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah telah bersepakat bahawa hukum qisas, hudud dan taqzir yang telah dirumuskan oleh ulama Mujahidin (fuqaha) adalah termasuk dalam ajaran asasi Islam ayng disebut: "Almaqlum Minadini Bitharuh". Oleh yang demikian barangsiapa yang meragui atau menolak hukum ahkam tersebut, orang seperti itu diragui keimanan dan pegangan agamanya adalah rapuh.

Ibnu Qadamah Rahmatullah dalam kitabul Mughni menyatakan: "Kewajipan merejam penzina muhsan (penzina yang telah berkahwin dengan cara yang sah) baik lelaki atau perempuan adalah pendapat seluruh para ulama dari kalangan sahabat, tabiin dan ulama-ulama selepasnya diseluruh negeri Islam dan kami tidak mengetahui ada khilaf atau perbezaan pendapat mengenainya kecuali daripada kaum khawarij".

Oleh itu, pandangan yang memperlekeh hukum Islam sedemikian adalah keliru, dan sama sekali tidak berasas. Ia bercanggah dengan kefahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah yang mendukung kewibawaan ulama sebagai pewaris para anbia dalam memahami dan mentafsir ayat-ayat dan hadis-hadis hukum.

Terlebih-lebih lagi jika ada orang yang mula membangkitkan semula pemikiran khawarij yang anti hadis, hanya mahu berpegang kepada Al-Qur'an sahaja. Dan ayat Al-Qur'an itu pula difahami mengikut hawa nafsunya tanpa marjuq kepada disiplin ilmu Al-Qur'an yang telah dirumus oleh ulama tafsir. Setentunya mereka itu perlu bertaubat dan kembali kepangkal jalan mengikut acuan kefahaman Islam yang sebenar.

Sekiranya mereka benar-benar beriltizam dengan Al-Qur'an sebagaimana yang dilaung-laungkan, sepatutnya merekalah orang pertama yang mempertahankan hadis daripada dipermain-mainkan, tidakkah mereka membaca ayat 3-4 dari surah An-Najm sebagaimana firman Allah Subhanahu Wata'ala, tafsirnya:

"Dan ia tidak memperkatakan sesuatu yang berhubung dengan agama Islam menurut kemahuan dan pendapatnya sendiri. Segala yang diperkatakan itu samada Al-Quran atau hadis tidak lain hanya wahyu yang diwahyukan kepadanya".

Segala pertuturan Nabi pada hakikatnya merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wata'ala. Dengan ini, jelaslah kepada kita mereka ini bukanlah pejuang Al-Qur'an yang sebenar, berapa ramai orang membaca Al-Qur'an sedang Al-Quran melaknatnya di hari kiamat. Sebab itulah kita dituntut supaya membaca Al-Qur'an dan mantadabur makna yang ingin disampaikan, firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam surah Muhammad ayat 24, tafsirnya:

"Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada diatas hati mereka kunci penutup yang menghalanginya daripada menerima ajaran Al-Qur'an?"

Dan bukankah kita telah dinasihati oleh Rasulullah dengan sabdanya yang maksudnya:

"Maka berpegang teguhlah dengan sunahku dan sunah Khulafa Ar-Rasyidin yang mendapat petunjuk, berpegang teguhlah kepadanya". (Riwayat Al-Imam Abi Daud)


Muslimin yang dirahmati Allah,

Allah Subhanahu Wata'ala dalam Al-Quran memerintahkan kita ini taat patuh kepada Allah dan RasulNYA serta Ulil Amri dikalangan umat Islam. Firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam surah An-Nisa ayat 59 tafsirnya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul Allah dan kepada Ulil Amri (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu".

Menurut Imam Athabari ayat tersebut adalah perintah kepada umat Islam agar berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunah serta pemerintah yang beriman yang sentiasa berusaha untuk membangunkan agama dan umat Islam kearah keagungan dan keunggulan ummah.

Ulama telah sepakat bahawa hadis adalah sumber perundangan kedua selepas Al-Qur'an. Dan jika kita teliti kedudukan hadis terhadap Al-Qur'an, maka kita akan dapati disana banyak peranan yang dimainkan oleh hadis, antaranya:

Pertama: Mengotakan lagi hukum yang terdapat di dalam Al-Quran seperti hadis-hadis yang menyuruh supaya mengerjakan ibadah solat dan zakat.

Kedua: Menerangkan dengan lebih jelas hukum-hukum didalam Al-Qur'an, sebagai contoh Al-Qur'an hanya mewajibkan sembahyang. Manakala cara dan bagaimana mendirikan sembahyang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Ketiga: Hadis mensabitkan hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran seperti: Hukum rejam bagi penzina yang muhsan, hukum ini tidak terdapat dalam Al-Qur'an bahkan ianya diterangkan secara terperinci oleh hadis.

Dari itu, tidak ada hujah lagi bagi golongan Anti Hadis untuk mengabaikan hadis dalam persoalan agama. Jika mereka terus berpegang dengan pandangan mereka yang terseleweng itu, maka benarlah sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hajj ayat 46 tafsirnya:

"Maka sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta tetapi mata hati yang ada dalam dada itulah yang buta"

Dan akhirnya, melalui mimbar jumaat ini, marilah kita bersama-sama berpegang teguh kepada pegangan agama yang telah diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam dan para sahabat baginda yang telah dirumus oleh ulamak sebagai pegangan agama tulen yang dipanggil Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kita juga diingatkan supaya tidak terpengaruh dengan pemikiran segelintir umat Islam yang mempertikaikan hukum-hukum Allah yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang telah dirumus oleh ulamak Mujahidin dan para Fuqaha' Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Surah Al-Imran ayat 104 tafsirnya:

"Dan hendaklah ada antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan (kebaikkan), dan menyuruh berbuat yang makruf serta melarang daripada yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang berjaya".

 

 


Attachments