Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Jabatan Pengajian Islam

​​JABATAN PENGAJIAN ISLAM


MISI

Meningkat dan memantapkan sistem pendidikan dan pelajaran ugama menerusi pengurusan dan pendekatan yang berkesan dan dinamik melalui persekolahan Arab, persekolahan ugama dan mata pelajaran Pengetahuan Ugama Islam (IRK) ke arah melahirkan:

i    Ulama dan cendekiawan Islam yang berwibawa dalam pelbagai disiplin ilmu.
ii    Pelajar yang berilmu, beriman, beramal dan berakhlak mulia.
iii    Insan yang taat kepada Allah, Rasul dan pemimpin serta berakhlak mulia dan bermoral.

Berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah, Perlembagaan Negara Melayu Islam Beraja (MIB), Falsafah Pendidikan Negara dan Undang-Undang yang berkaitan.


MATLAMAT

Meningkatkan kualiti pendidikan Islam secara formal dan tidak formal bagi pembinaan dan pembentukan insan yang taat berugama, berkepandaian, berakhlak mulia dan taat kepada negara serta pemimpin bagi mendukung falsafah Negara Melayu Islam Beraja.


SEJARAH PENUBUHAN

Jabatan Hal Ehwal Ugama ditubuhkan pada tahun 1954 diikuti dengan penubuhan satu Jawatankuasa bagi mengelola sekolah-sekolah ugama di Negara Brunei Darussalam pada tahun 1955. Pada tahun 1956 pendidikan ugama secara formal mula dilaksanakan.

Pada tahun 1967, Pelajaran Ugama diletakkan di bawah kawalan Penguasa Pelajaran Ugama. Pada tahun 1971, pentadbiran Bahagian Pelajaran diperkemaskan lagi antaranya, Penguasa Pelajaran Ugama telah ditukar menjadi Ketua Pegawai Pelajaran Ugama.

Pada 21 Oktober 1986 iaitu semasa Jabatan Hal Ehwal Ugama dinaikkan tarafnya menjadi Kementerian Hal Ehwal Ugama, Bahagian Pelajaran Ugama juga turut dinaikkan taraf menjadi Jabatan iaitu Jabatan Pengajian Islam yang diketuai oleh seorang Pengarah dan dibantu oleh seorang Penolong Pengarah.

Pada tahun 2002 Jabatan Pengajian Islam ditempatkan sepenuhnya di bawah Kementerian Pendidikan dan ditempatkan semula di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Ugama pada 01 Januari 2006.

Dalam usaha meningkatkan dan memantapkan kualiti perkhidmatan, Jabatan Pengajian Islam telah melaksanakan perubahan struktur organisasi yang bermula pada 2 Jun 2012. Dengan perubahan struktur baru ini, Jabatan Pengajian Islam ditadbir oleh seorang Pengarah dan dibantu oleh 3 orang Penolong Pengarah, 12 Ketua Bahagian, 61 Ketua Unit dan 8 orang Pegawai Pengajian Islam Daerah / Kawasan.


STRUKTUR ORGANISASI

LATEST STRUKTUR JPI 2024.jpg


ALAMAT DAN LOKASI

Blok 2i dan 2j
Kondominium Jalan Ong Sum Ping
BA1311, Bandar Seri Begawan
Negara Brunei Darussalam


PAUTAN BERKAITAN