Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan

BAHAGIAN BANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
MISI

Meningkatkan Perancangan, Pembinaan, Pengurusan dan Pemeliharaan Aset-Aset Kementerian Hal Ehwal Ugama dan juga memastikan perlaksaan mengenai projek-projek RKN secara Profesional, Teknikal dan Bersistematik bagi Kesejahteraan Pengguna berdasarkan Piawaian dan Garispandu yang diiktiraf oleh Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam

 
OBJEKTIF

  • Mempastikan perlaksanaan projek berjalan dengan lebih teratur dan sempurna dalam jangka masa, harga dan kualiti yang ditentukan
  • Meningkatkan taraf perkhidmatan yang lebih efisien dengan cara pro-aktif untuk memberikan perkhidmatan yang lebih cepat dan berkesan
  • Mengujudkan dan merelisasikan “Planned Maintenance” dan pengurusan estit yang berkesan

HUBUNGI KAMI

Pejabat Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan
Jalan Residency, Bandar Seri Begawan BS8111
E-mel: bbdp.kheu@mora.gov.bn 
PAUTAN BERKAITAN