Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bahagian Teknologi Maklumat

BAHAGIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT​​​

MISI

Mempertingkatkan Perkhidmatan Teknologi Maklumat (IT) Dalam Penyampaian Perkhidmatan, Pendidikan Dan Informasi Islam Yang Berintegrasi Dengan Pengurusan Yang Bersistematik, Terurus Berpandukan Pelan Strategik Dan Berlandaskan Dasar E-kerajaan.

MATLAMATSEJARAH PENUBUHAN

Bahagian Teknologi Maklumat, Kementerian Hal Ehwal Ugama mula ditubuhkan pada Tahun 1989 dengan nama asalnya iaitu Unit Teknologi Maklumat (UTM) yang mana unit ini disatukan di bawah Bahagian Perancangan, Penyelidikan dan Latihan. Kemudian pada Tahun 1994, Unit Teknologi Maklumat beroperasi secara bersendirian. Pada Tahun 2001, Unit Teknologi Maklumat dinaik taraf menjadi Bahagian Teknologi Maklumat (BTM). 

STRUKTUR ORGANISASI

btm_organisasi.png

TUGASAN UTAMA
   
      1.  UNIT PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

 • ​Melaksanakan pengurusan pentadbiran am, kewangan dan perkembangan sumber manusia ICT.
 • ​Perolehan dan pembekalan peralatan ICT.
      2.  UNIT PENYELIDIKAN DAN PERKEMBANGAN IT

 • ​Mengendalikan kajian-kajian mengenai dasar dan amalan terbaik ICT sejajar dengan fokus strategik Kementerian dan Pusat Kebangsaan e-Kerajaan.
 • Pengumpulan dan penganalisaan data-data pembekalan dan penggunaan ICT.
 • Membuat perancangan keperluan ICT berdasarkan dapatan kajian dan data. 
      3.  UNIT PERKHIDMATAN DAN OPERASI IT

 • ​Meningkatkan Keupayaan Prasarana ICT yang menepati keperluan pengguna.
 • ​Memberikan perkhidmatan pembangunan Sistem Perkhidmatan Aplikasi, Pendidikan dan Informasi Islam.
OBJEKTIF BTM

 • ​Meningkatkan keupayaan prasarana ICT sesuai dengan perkembangan IT terkini dan permintaan pelanggan. 
 • Membangunkan sistem ke tahap yang lebih berkesan, menepati kehendak pengguna dan terkini.
 • Meningkatkan kapasiti dan kuantiti sumber manusia dan pengurusan kewangan.
 • Pembangunan dan pengurusan projek yang mengikuti amalan terbaik. 

ALAMAT DAN LOKASIPAUTAN BERKHAITAN