Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksMajlis Pelancaran Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid

MAJLIS PELANCARAN TABUNG DANA BAGI PEMBINAAN MASJID
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
HomeButton_TDPM2.png


DPMM.gif


Majlis Pelancaran Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid, Negara Brunei Darussalam, telah diadakan pada hari Khamis, 17 Sya’ban 1436H bersamaan 04 Jun 2015, bertempat di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas, Negara Brunei Darussalam yang disempurnakan oleh Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri.


image002.gif      image003.gif