Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Penafian

Semua maklumat yang disediakan di laman web ini telah disediakan dalam keadaan 'sedia ada' dan 'sebagaimana tersedia' dan awda bersetuju bahawa awda menggunakan maklumat tersebut sepenuhnya atas risiko awda sendiri.

Kerajaan Seri Paduka Baginda Sultan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kementerian Hal Ehwal Ugama, Brunei Darussalam tidak memberi sebarang jaminan dan tidak akan bertanggungjawab atau liabiliti ke atas ketepatan atas kelengkapan maklumat dan bahan-bahan yang terkandung di dalam laman web ini. Tidak sekali Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kementerian Hal Ehwal Ugama, Brunei Darussalam tidak akan bertanggungjawab dalam apa cara sekalipun terhadap sebarang tuntutan, ganti rugi, kerugian, perbelanjaan, kos atau liabiliti apa pun (termasuk, tanpa had, apa-apa ganti rugi langsung atau tidak langsung bagi kehilangan keuntungan gangguan perniagaan atau kehilangan maklumat) akibat atau timbul secara langsung atau tidak langsung daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web ini atau mana-mana laman web yang dikaitkan dengannya, atau dari pergantungan ke atas maklumat dan bahan dalam laman web ini, walaupun Universiti telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut terlebih dahulu.

Laman web ini juga mengandungi pautan ke laman internet yang lain. Pautan tersebut disediakan sebagai perkhidmatan maklumat untuk pengguna-pengguna laman web ini. Sebagai Kementerian Hal Ehwal Ugama, Brunei Darussalam tidak mempunyai kawalan ke atas laman pihak ketiga, pengguna dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa Kementerian Hal Ehwal Ugama, Brunei Darussalam tidak bertanggungjawab atau bertanggungan bagi apa-apa kandungan atau bahan dilaman-laman tersebut. Dalam memberikan link tersebut, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Brunei Darussalam tidak dalam apa-apa cara, secara nyata atau tersirat , menyokong laman web yang dipautkan atau sumber-sumber atau kandungan masing-masing itu. Pengguna seterusnya mengakui dan bersetuju bahawa Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam tidak akan bertanggungjawab atau yang boleh, sama ada secara langsung atau tidak langsung, bagi apa-apa kerosakan atau kehilangan yang disebabkan atau dialami oleh pengguna, berkaitan dengan apa-apa penggunaan atau pergantungan ke atas maklumat atau bahan yang diperoleh dari laman pihak ketiga.