Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Soalan Lazim Umum

Siapakah Menteri Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam?
Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman.
 
Siapakah Timbalan Menteri Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam?
Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Mohd Tashim bin Pengiran Haji Hassan.

Siapakah Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam?
Yang Mulia Awang Haji Mohammad Rosli bin Haji Ibrahim.
 
Siapakah Timbalan Setiausaha Tetap (Dasar dan Keugamaan), Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam?
​Yang Mulia Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Mohd Salleh. (Pemangku)

Siapakah Timbalan Setiausaha Tetap (Pentadbiran Dan Kewangan), Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam?
​Yang Mulia Awang Misle bin Haji Abd Karim. (Pemangku)

Siapakah Setiausaha Jabatan Majlis Ugama Islam?
Yang Mulia Awang Haji Hamzah bin Haji Sabtu (Pemangku Setiausaha).
 
Siapakah Pengarah Jabatan Urusan Zakat, Waqaf dan Baitul Mal?
Yang Mulia Awang Ariffin bin Dato Paduka Haji Abu Bakar (Penolong Pengarah).

Siapakah Ketua Bahagian Program Pengupayaan Asnaf Zakat (PROPAZ)?

 
Siapakah Pengarah Jabatan Pentadbiran?
Yang Mulia Awang Mohammad Zulhilmi bin Haji Omar Ali.
 
Siapakah Pengarah Pusat Da’wah Islamiah?
Yang Mulia Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Mohd Salleh.
 
Siapakah Pengarah Jabatan Hal Ehwal Syariah?
Yang Mulia Awang Haji Suhaimi bin Haji Gemok.
 
Siapakah Pengarah Jabatan Hal Ehwal Masjid?
Yang Mulia Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri (Pemangku Pengarah). 
 
Siapakah Pengarah Jabatan Urusan Haji?
Yang Mulia Awang Haji Abdullah bin Haji Mohammad.
 
Siapakah Pengarah Unit Perundangan Islam?
Yang Mulia Awang Haji Hardifadhilah bin Haji Mohd Salleh.

Siapakah Pengarah Jabatan Pengajian Islam?
Yang Mulia Awang Haji Shamshol bin Haji Omar.

Siapakah Ra’es Kolej Universiti Perguruan Seri Begawan?
Yang Mulia Dr Haji Adanan bin Haji Basar 

Siapakah Mudir/Pengetua Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah?
Yang Mulia Pengiran Dr. Haji Amiruddin bin Pengiran Haji Damit.

Siapakah Ketua Bahagian Dasar Dan Strategik?
Yang Mulia Pengiran Anak Dr Haji Amiruddin Alam Shah bin Pengiran Anak Haji Ismail.

Siapakah Ketua Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan?
Yang Mulia Ar. Awang Haji Azmi bin Haji Tahir.

Siapakah Ketua Bahagian Penguatkuasa Ugama?
Yang Mulia Awang Farizan bin Haji Judin
 
Siapakah Ketua Bahagian Pendakwa Syarie?
Yang Mulia Dayang Hajah Hidayati binti Haji Abdul Hadi.

Siapakah Ketua Bahagian Kemajuan Syiar Islam?
Yang Mulia Awang Haji Aziman bin Haji Zaman.
 
Siapakah Ketua Bahagian Teknologi Maklumat?
Yang Mulia Dayang Rosyanti binti Haji Lamat.​

Siapakah Ketua Bahagian Perhubungan Awam, Antarabangsa dan MABIMS?
Yang Mulia Awang Haji Mohammad Albi bin Haji Ibrahim.

Siapakah Ketua Pegawai Ugama Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait?
Yang Mulia Awang Mohamad Aliyani bin Ismail.

Siapakah Ketua Pegawai Ugama Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong?
Yang Mulia Awang Haji Azman bin Haji Musa.

Siapakah Ketua Pegawai Ugama Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Temburong?
Yang Mulia Awang Harris Hamdilah bin Haji Masri